Trong ràng buộc của phòng học, thời gian không có giáo viên, thêm vào khối nhà

Started by Dao Anh Van, September 22, 2022, 10:27:25 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Dao Anh Van

Trong ràng buộc của phòng học,  thời gian không có giáo viên, thêm vào khối nhà
(Thời gian không có giáo viên + khối nhà + phòng học)
tạo ràng buộc nhanh hơn

Volker Dirr

I fear i don't understand what you are talking about.
Can you please describe more detailed.

Dao Anh Van

Ví dụ như sau khối nhà A có các phòng học từ A1, A2, A3, A4, A5.
Để ràng buộc cho một giáo viên X không có giờ dạy vào ngày thứ Sáu tại khối nhà A
Thì phải ràng buộc lần lượt:
 giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại phòng học A1
 giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại phòng học A2
 giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại phòng học A3
 giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại phòng học A4
 giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại phòng học A5
Tất cả năm ràng buộc trên có thể thay thế bằng một ràng buộc như sau:
giáo viên X không có tiết dạy ngày thứ sáu tại khối nhà A
(Như vậy trong quá trình tạo ràng buộc lập thời khóa biểu sẽ nhanh hơn)

Dao Anh Van

For example, after block A, there are classrooms from A1, A2, A3, A4, A5.
To constrain a teacher X who has no Friday lessons in block A.
Then must be bound in turn:
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A1.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A2.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A3.
 Teacher X doesn't have class on Friday in classroom A4.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A5.
All five of the above constraints can be replaced by one as follows:
Teacher X doesn't have class on Friday at block A.
(So ��in the process of creating constraints scheduling will be faster)

Dao Anh Van

Quote from: Volker Dirr on September 22, 2022, 10:33:01 PMI fear i don't understand what you are talking about.
Can you please describe more detailed.
For example, after block A, there are classrooms from A1, A2, A3, A4, A5.
To constrain a teacher X who has no Friday lessons in block A.
Then must be bound in turn:
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A1.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A2.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A3.
 Teacher X doesn't have class on Friday in classroom A4.
 Teacher X does not have class on Friday in classroom A5.
All five of the above constraints can be replaced by one as follows:
Teacher X doesn't have class on Friday at block A.
(So ��in the process of creating constraints scheduling will be faster)
TRÍCH DẪN
QUICK EDIT
MORE...

Liviu Lalescu

I will add your words in the TODO, but I prefer to keep the constraints to a minimum.